Adatkezelési tájékoztató

a Shinbukan Egyesület tevékenységéhez kapcsolódó

shinbukan.hu

shinbu.hu

kijaratprojekt.hu

movementmedicinebudapest.hu

wildlysafe.shinbu.hu

honlapok szolgáltatásaival összefüggésben végzett adatkezelésről

Az Shinbukan Egyesület kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

A Shinbukan Egyesület tájékoztatja a honlap látogatóit a kapcsolatfelvételi űrlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatkezelő

A honlapon keresztül megadott személyes adatok kezelője a Shinbukan Egyesület (2045 Törökbálint, Diófa u 1.).

Az adatkezelés jogalapja és célja

A www.shinbukan.hu honlapon történő kapcsolatfelvétel során a személyes adatok gyűjtése az 1997. évi CXL. törvény 57. §-ának rendelkezése alapján történik.

A www.shinbukan.hu hírlevél szolgáltatására az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és 20. § (2) bekezdése alapján az űrlapot használó, adatkezeléssel érintett személy (a továbbiakban: érintett) – előzetes tájékoztatását követő – hozzájárulása alapján kerül sor, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14. §-ának, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ának rendelkezéseire.

Az adatok kezelésének célja az érdeklődőkkel való kommunikáció.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

A kommunikáció létrejöttéhez név és e-mail cím szükséges.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásáig történhet.

A hozzájárulás visszavonása a sbkhungary ‘@’ gmail . com címre történő e-mail küldésével történhet.

Az adatokhoz történő hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az érintettek által megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Shinbukan Egyesület vezetői jogosultak.

A Shinbukan Egyesület a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli, azokat harmadik személynek nem adja át. A Shinbukan Egyesület a személyes adatokat a www.gmail.com szerverein tárolja.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett a Shinbukan Egyesületnél kezdeményezheti:

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését.

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni a Shinbukan Egyesület által kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről és az elhárítására megtett intézkedésekről.

A Shinbukan Egyesület a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül adja meg, a tájékoztatás megadását kizárólag az Infotv. által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. Ebben az esetben a Shinbukan Egyesület tájékoztatja az érintettet, hogy felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető a Shinbukan Egyesület által kezelt adat helyesbítése is. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, azt a Shinbukan Egyesület helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, amennyiben

  • azoknak kezelése jogellenes,
  • ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri,
  • azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható,
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt,
  • a törlést bíróság vagy a NAIH elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról a Shinbukan Egyesület a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban – az érintett hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.

Az érintett a tájékoztatást, helyesbítést, törlést, zárolást a Shinbukan Egyesülethoz postai úton benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve az sbkhungary ‘@’ gmail . com e-mail címre történő elektronikus levél küldésével kezdeményezheti.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a Shinbukan Egyesülethoz, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vizsgálatot kezdeményezhet a NAIH-nál vagy bírósághoz fordulhat.

A NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat @ naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A NAIH a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a NAIH-nál tett bejelentését megelőzően már megkereste a Shinbukan Egyesülett a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

Aki úgy véli, hogy a Shinbukan Egyesület adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.

Webanalitikai szolgáltatások használata

A Shinbukan Egyesület a www.shinbukan.hu az érintett számítógépére települő információcsomagokat (cookie) használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését az érintett megtilthatja, illetve azokat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja.

A cookie-k alkalmazásának célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzésekhez szükséges statisztikai információk gyűjtése. A cookie-k lenyomatai egyedi honlap-böngészéshez nem köthetők, azokból kizárólag statisztikai célú, névtelen adatok nyerhetők ki.

A honlap használatát elősegítő ideiglenes és minősítő célú cookie az adott munkafolyamat – a böngészés – végén törlődik, a funkcionális célú cookie negyed évig, a statisztikai célú cookie két évig tárolódik az érintett számítógépén, amennyiben azt nem távolítja el korábban.

Az adatkezelés jogalapja mind a naplózási adatok, mind a cookie-k esetében az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az adatkezelés időtartama tekintetében az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján is].